บุคลากร

อาจารย์จารุณี การี
(รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (20003)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23401)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23400)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23400)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวเกดแก้ว ผลผลา
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23400)

อีเมล์ : [email protected]


นายอิสรา แสงสุวรรณ
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23302)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวกามารีเย๊าะ ยาโม
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23304)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวชัญญานุช เปลี่ยนบำรุง
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23300)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวพัครู ดีเยาะ
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23303)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวภัทรินทร์ นิเลาะ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23400)

อีเมล์ : [email protected]