บุคลากร

นางสาวภัทรินทร์ นิเลาะ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299675 (23400)

อีเมล์ : pattarin.n@yru.ac.th