แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

  • การวาดภาพฉบับสมบูรณ์ = The complete book of drawing

   การวาดภาพฉบับสมบูรณ์ =  The complete book of drawing  เลขเรียก : 741.2  ป226ก 2559 ชื่อผู้แต่ง : ปาร์ราม็อง, โมเช่ เอ็ม. สำนักพิมพ์ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น สาระสังเขป : หนังสือ เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาภาษาจีนแต่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ผู้ที่ต้องการทบทวนก

   02 ต.ค. 2562
  • วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมมลายูในสามจังหวัดชายแดนใต้

   วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมมลายูในสามจังหวัดชายแดนใต้ เลขเรียก : 306.4  ส181ว 2561 ชื่อผู้แต่ง : สะสือรี วาลี. สำนักพิมพ์ : สัจธรรมการพิมพ์ สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภูมิหลังของชาวไทยมุสลิม หลักศรัทธาในศาสนา

   02 ต.ค. 2562
  • คู่มือและหลักสูตรการสอนฟัง-พูดภาษาไทยระดับต้นฯ

   คู่มือและหลักสูตรการสอนฟัง-พูดภาษาไทยระดับต้น การสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการตอบสนองทางร่างกาย (TPR) เลขเรียก : 495.9107  ค246 2561 ชื่อผู้แต่ง : มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์. สำนักพิมพ์ : มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยโดยใช้แนวทางการตอบสนองทาง

   02 ต.ค. 2562
  • ภูมิภาคสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดีฯ

   ภูมิภาคสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดี : บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลขเรียก : 327.17  น263ภ 2561 ชื่อผู้แต่ง : นรุตม์ เจริญศรี. สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาระ

   02 ต.ค. 2562
  • หลักการและการปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

   หลักการและการปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เลขเรียก : 613.7  จ134ห 2561 ชื่อผู้แต่ง : จตุรงค์  เหมรา. สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาระสังเขป : หนังสือ เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทฤษฎี งานวิจัย และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบทค

   02 ต.ค. 2562

เปิดอ่านมากที่สุด