แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

  • แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ ประจำเดือนเมษายน 2563

   แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ ประจำเดือนเมษายน 2563

   20 เม.ย. 2563
  • สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

   สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เลขเรียก : 613.071 ก258ส 2561 ชื่อผู้แต่ง : เกษแก้ว เสียงเพราะ สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจในงานสาธารณสุขมีความเข้าใจในพื้นฐานของงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เนื้อหาครอบคลุมหลักการ ความหมาย และแนว

   12 มี.ค. 2563
  • เรียนรู้โลก ห่างไกลโรค

   เรียนรู้โลก ห่างไกลโรค : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ เลขเรียก : 613 ว236ร 2557 ชื่อผู้แต่ง : วิพุธ พูลเจริญ สำนักพิมพ์ : วนิดาการพิมพ์ สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะกับการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ นโยบายสาธารณะในภาพรวม นโยบายสาธารณะเพื่อส

   12 มี.ค. 2563
  • สื่อสาร อาหาร สุขภาพ

   สื่อสาร อาหาร สุขภาพ เลขเรียก : 613 ก222ส 2556 ชื่อผู้แต่ง : กาญจนา แก้วเทพ, ขนิษฐา นิลผึ้ง, รัตติกาล เจนจัด สำนักพิมพ์ : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สาระสังเขป : หนังสือ สื่อสาร อาหาร สุขภาพ เล่มนี้ มีเนื้อหาหลักมุ่งที่จะบอกเล่า งานศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง&

   12 มี.ค. 2563