แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

  • เรียนรู้โลก ห่างไกลโรค

   เรียนรู้โลก ห่างไกลโรค : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ เลขเรียก : 613 ว236ร 2557 ชื่อผู้แต่ง : วิพุธ พูลเจริญ สำนักพิมพ์ : วนิดาการพิมพ์ สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะกับการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ นโยบายสาธารณะในภาพรวม นโยบายสาธารณะเพื่อส

   12 มี.ค. 2563
  • สื่อสาร อาหาร สุขภาพ

   สื่อสาร อาหาร สุขภาพ เลขเรียก : 613 ก222ส 2556 ชื่อผู้แต่ง : กาญจนา แก้วเทพ, ขนิษฐา นิลผึ้ง, รัตติกาล เจนจัด สำนักพิมพ์ : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สาระสังเขป : หนังสือ สื่อสาร อาหาร สุขภาพ เล่มนี้ มีเนื้อหาหลักมุ่งที่จะบอกเล่า งานศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง&

   12 มี.ค. 2563
  • ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา

   ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา เลขเรียก : 615.53 ส247ต 2553 ชื่อผู้แต่ง : สุรเกียรติ อาชานานุภาพ สำนักพิมพ์ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย แผนภูมิการวินิจฉัยและรักษาโรค เพื่อใช้เป็นเเนวทางในการวินิจฉัยเเยกโรคเเละการตัดสินใจเกี่ยวกับกา

   12 มี.ค. 2563
  • ยากับโรคในผู้สูงอายุ

   ยากับโรคในผู้สูงอายุ เลขเรียก : 615.1 ศ183ย 2551 ชื่อผู้แต่ง : ศศิพร แดงทองดี,ภาริณี สิงห์ประสาทพร สำนักพิมพ์ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สาระสังเขป : หนังสือ ยากับโรคในผู้สูงอายุ เล่มนี้ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุทั้งในเรื่องโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาให้เหมาะสม มีส่วนช่วยในกา

   12 มี.ค. 2563
  • อาการทางอายุรศาสตร์ = Medical Symptomatology [ฉบับปรับปรุง]

   อาการทางอายุรศาสตร์ = Medical Symptomatology [ฉบับปรับปรุง] เลขเรียก : 616.024 ธ15อ 2558 ชื่อผู้แต่ง : ธนกร ลักษณ์สมยา, อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ และสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ สำนักพิมพ์ : นเรศวร สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เป็นการประมวลความรู้ ทักษะ อันเกิดจากการค้นคว้าและประสบการณ์จากการทำงาน ในการดู

   12 มี.ค. 2563