แนะนำหนังสือใหม่ ( ผลการค้นหา 10 รายการ )

  • ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ ๙

   ชื่อหนังสือ ทศบารมีของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ชื่อผู้แต่ง  สิริวรุณ เลขเรียกหนังสือ 294.341 ส237ท 2560 สำนักพิมพ์ ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย สาระสังเขป ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ จึงใคร่ขออนุญาตจัดพิมพ์เพื่อหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่การวิเคราะห์ทศบารมี

   05 มี.ค. 2561
  • การพัฒนาโลจิสติกส์ ระบบห่วง โซ่อุปทานและต้นทุนการผลิตไหมไทย

   ชื่อหนังสือ การพัฒนาโลจิสติกส์ ระบบห่วง โซ่อุปทานและต้นทุนการผลิตไหมไทย ชื่อผู้แต่ง  สฤษดิพร ชูประยูร เลขเรียกหนังสือ 658.5 ส169ก 2559 สำนักพิมพ์ ฟันนี่ พับบลิชชิ่ง สาระสังเขป การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนับเป็น อาชีพการเกษตรแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นรากฐา

   05 มี.ค. 2561
  • ทฤษฏีวงกลมดาว กลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ

   ชื่อหนังสือ ทฤษฏีวงกลมดาว กลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ ชื่อผู้แต่ง  จีรพรรณ กุลดิลก เลขเรียกหนังสือ 658.421จ237ท 2560 สำนักพิมพ์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ จะเน้นเนื้อหาทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งปัจจัยต่างๆ ในวงกลมดาวรวมทั้

   05 มี.ค. 2561
  • ความขัดแย้งและสันติภาพ

   ชื่อหนังสือ ความขัดแย้งและสันติภาพ ชื่อผู้แต่ง  วันฮารงค์ บินอิสริส เลขเรียกหนังสือ 303.6 ว215ค 2560 สำนักพิมพ์ ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ มีการนำเสนอความหมายทั้งความขัดแย้งและสันติภาพอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งมีความเหมาะสมกับสังคมที่กำลังเผชิญหน้ากับความแตกแยกทางด้

   05 มี.ค. 2561
  • ระเบียบวิธีวิจัย และการใช้สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

   ชื่อหนังสือ   ระเบียบวิธีวิจัย และการใช้สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ชื่อผู้แต่ง  รังสรรค์ สิงหเลิศ เลขเรียกหนังสือ  001.42 ร212ร 2558   สำนักพิมพ์ ทริปเพิ้ล กรุ๊ป สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการวิจัยทา

   05 มี.ค. 2561

เปิดอ่านมากที่สุด