บุคลากร

นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 084-7485563, 073-299675 (23401)

อีเมล์ : nusila.u@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 087-9670648, 073-299675 (23400)

อีเมล์ : suhaila.a@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวอะห์ลาม เจ๊ะเตะ
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 094-5924443, 073-299675 (23400)

อีเมล์ : ahlam.j@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวเกดแก้ว ผลผลา
(บรรณารักษ์)

เบอร์ติดต่อ : 0862921672, 073-299675 (23400)

อีเมล์ : katkaew.p@yru.ac.th


นางสาวภัทรินทร์ นิเลาะ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 064-6815060, 073-299675 (23400)

อีเมล์ : Pattarin.n@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ