ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2560

22 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทางหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คุณนูสีลา ยูมะโซ ได้จัดประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่อไป