ลงพื้นที่เชิงรุกในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

1 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2561 นำทีมโดยคุณเกดแก้ว ผลผลา ตำแหน่งบรรณารักษ์พร้อมด้วยทีมงานห้องสมุดได้ลงพื้นที่เชิงรุกในการแจกแผ่นพับขั้นตอนการใช้งาน Web OPACเพื่อการเสนอซื้อหนังสือที่อาจารย์ต้องการสำหรับการทำผลงานทางวิชาการ หรือการใช้ประกอบการสอนในการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา