งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณฯ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level)

25 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 20-24 มิ.ย.2561 บรรณารักษ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสทบทวนความรู้ในการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการด้วยโปรแกรมสนับสนุนการทำรายการบรรณานุกรมมากยิ่งขึ้น