ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ในวาระพิเศษ

22 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2560 ทางหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คุณนูสีลา ยูมะโซ ได้จัดประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ในวาระพิเศษ เพื่อทำความเข้าใจและทำข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสู่ความเป็นมืออาชีพ