ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

22 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นำโดยอาจารย์นูรีดา จะปะกียา พร้อมด้วยคุณอะห์ลาม เจะเตะ และคุณนูสีลา ยูมะโซ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้รับข้อมูลเป็นตัวเล่มหนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดยะลา