สำรวจห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

25 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทางบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เดินทางไปสำรวจห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เนื่องจากทางโรงเรียนฯได้ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรไปจัดห้องสมุดให้เป็นตามหลักทางบรรณรักษศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในช่วงเดือนกันยายนนี้