ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

9 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
1. ประธานหลักสูตรภาษาจีน/ภาษามลายู และอาจารย์ผู้สอน ขอส่งรายการ eBook ในรูปแบบตัวเล่มภาษาจีน และภาษา Bahasa Malaysia ให้แก่หลักสูตรภาษาจีนและภาษามลายูเพื่อพิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อจัดหาเข้าห้องสมุด ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรและคณาจารย์ทุกท่านในการคัดเลือกรายการดังกล่าว  (เอกสารแนบตามลิงค์ http://www.cengageasia.com/gale/emarketing/gvrl/chigvrl201706.htm)
2. เนื่องด้วยนโยบายการบริหารของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 กำหนดให้ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ ดำเนินการจัดทำและจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) / วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) (เอกสารแนบ ตามไฟล์แนบ)

           ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์รายการ eBook ตามรายการในไฟล์แนบ ให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเลือกซื้อเข้าห้องสมุด  คณาจารย์สามารถคัดเลือกและส่งข้อมูลกลับมายัง e-mail : katkaew.p@yru.ac.th หรือหากท่านใดมีข้อสงสัยประการใดสามารถโทรสอบถามได้ที่ 23400 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด