ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน ฯ

13 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน =  Research in curriculum and instruction
เลขเรียก : 370.72  ม192ป 2560
ชื่อผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ สาระสำคัญมุ่งให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีด้านหลักสูตรและการสอนสำหรับการวิจัย รวมทั้งออกแบบการวิจัยและดำเนินการวิจัยด้านหลักสูตรการสอน สามาระนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และใช้ประโยชน์ในการวิจัยได้