การบริหารการพัฒนาชุมชน

13 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

การบริหารการพัฒนาชุมชน
เลขเรียก : 307.14 ค252ก 2561
ชื่อผู้แต่ง : เดโช  แขน้ำแก้ว
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนา การบริหารงานพัฒนาชุมชน   การบริหารงานพัฒนาชุมชนเชิงยุทธศาสตร์ บทบาทองค์กรชุมชนเพื่อการบริหารงานพัฒนาชุมชน ปัญหาการบริหารงานพัฒนาชุมชน และแนวทางแก้ปัญหาและแนวโน้มการบริหารงานพัฒนาชุมชน จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต