ร้อยเรื่องเล่า ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

13 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

ร้อยเรื่องเล่า ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เลขเรียก : 338.9593 ก171ร 2562
ชื่อผู้แต่ง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสังเขป : หนังสือ ร้อยเรื่องเล่า ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถือเป็น    การสานต่อนโยบาย Thailand 4.0 สู่การสร้างแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยในมุมมองใหม่โดยปรับเปลี่ยนกรอบวิธีคิดในการใช้  องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต