การแนะแนวการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

21 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยหน่วยงาน EducationUSA Thailand ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สำนักงาน ก.พ. และสถาบันสอนภาษาเอยูเอ ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดกิจกรรม “การแนะแนวการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา” ให้กับครูแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา ขั้นตอนการสมัคร การเตรียมตัวสมัครเข้าศึกษา การขอรับทุนการศึกษา รวมถึงการขอวีซ่านักเรียน และเพื่อให้ครูแนะแนวสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการแนะแนวนักเรียนในโรงเรียนได้ รวมถึงเป็นการสานเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ หน่วยงานEducationUSA Thailand โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ยะลา และนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 13 คน