บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรฯ

9 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง : พร้อมแนวทางชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร
เลขเรียก : 657.46 พ244บ 2560
ชื่อผู้แต่ง : พุทธิมา เกิดศิริ
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ
สาระสังเขป : หนังสือ “บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง” เล่มนี้ได้ปรับเนื้อหา และ update มาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีอากรล่าสุดพร้อมทั้งยกตัวอย่างของประเด็นปัญหา สอดแทรกเทคนิคต่างๆจากประสบการณ์วิชาชีพของผู้เขียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการทางด้านภาษีอากรได้โดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย