โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
เลขเรียก : 613 จ235ป 2558
ชื่อผู้แต่ง : จินตนา สรายุทธพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เนื้อหาปรับปรุงและพัฒนาตามองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้แนะนำให้บรรดาสมาชิกทั่วโลกได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน จากเดิมที่มี 3 องค์ประกอบ ให้เพิ่มเป็น 8 องค์ประกอบ รายละเอียดของเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการการเสริมสร้างสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลวิธีสุขภาพ ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อสุขภาพ        การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพได้