โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ = แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ = แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา
เลขเรียก : 616 อ251ร 2559
ชื่อผู้แต่ง : เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาระสังเขป : หนังสือ โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ = แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษา เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์ โดยเน้นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์เพื่อให้นิสิตแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ตลอดจนอายุรแพทย์ ได้ใช้ศึกษาทบทวนและนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในความดูแล