อาการทางอายุรศาสตร์ = Medical Symptomatology [ฉบับปรับปรุง]

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

อาการทางอายุรศาสตร์ = Medical Symptomatology [ฉบับปรับปรุง]
เลขเรียก : 616.024 ธ15อ 2558
ชื่อผู้แต่ง : ธนกร ลักษณ์สมยา, อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ และสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
สำนักพิมพ์ : นเรศวร
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เป็นการประมวลความรู้ ทักษะ อันเกิดจากการค้นคว้าและประสบการณ์จากการทำงาน ในการดูแลผู้ป่วย เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาการสำคัญที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สำหรับ นิสิต นักศึกษา นักศึกษาแพทย์ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมถึงสหสาขาวิชาชีพ ที่จะนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป