เรียนรู้โลก ห่างไกลโรค

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

เรียนรู้โลก ห่างไกลโรค : กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ
เลขเรียก : 613 ว236ร 2557
ชื่อผู้แต่ง : วิพุธ พูลเจริญ
สำนักพิมพ์ : วนิดาการพิมพ์
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะกับการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ นโยบายสาธารณะในภาพรวม นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในรายประเด็นและพื้นที่ รวมถึงบทสังเคราะห์ บทเรียนเหล่านี้จะนำไปสู่การตั้งคำถามต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในสังคมไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาทั่วไป

 ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page