สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
เลขเรียก : 613.071 ก258ส 2561
ชื่อผู้แต่ง : เกษแก้ว เสียงเพราะ
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจในงานสาธารณสุขมีความเข้าใจในพื้นฐานของงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เนื้อหาครอบคลุมหลักการ ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบงานสุขศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ บทบาทของนักสุขศึกษาในการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และยังเน้นบทบาทของพฤติกรรมบุคคลและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุข