การใช้งานระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

16 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน คณาอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกท่าน

          ขอเชิญทดลองใช้งานระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบโดยสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัญญาขององค์กร ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ ประกอบด้วยสื่อต่าง ๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิดีโอมัลติมีเดีย งานวิจัย (Technical Report) วิทยานิพนธ์ (Thesis) บทความวิชาการ (Journal Articles) ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) การบรรยาย (Lectures) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice Manuals) วารสารอิเล็กทรอนิกส์  ท่านสามารถติดตามชมผลงานอื่น ๆ ในระบบคลังปัญญาได้ที่เว็บไซต์ http://wb.yru.ac.th

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ