ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ระบบและกลไกการนำข้อมูลเข้าระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

26 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง