อบรมโครงการการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

16 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

    วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ทีผ่านมา ศูนย์บรรณสารสนเทศได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ครูและนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ