กิจกรรมค่าย Pre- English O-NET Camp

15 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 American Corner Yala ร่วมกับชมรม Smart English Club ได้จัดกิจกรรมค่าย Pre- English O-NET Camp ได้รับเกียรติโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมค่าย Pre- English O-NET Camp นี้ เป็นกิจกรรมการเข้าค่ายเพื่อติว O-NET ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ซึ่งใช้รูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาของข้อสอบ ใน Concept : Walk rally ภายใต้ชื่อ "THE AVENGERS ตอน...ตะลุยแดน O-NET" โดยมีเหล่า avengers เตรียมพร้อม ตะลุยแดน O-NET ในฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ตามมาตราฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 1) ฐาน: เทพเจ้าแห่งสัญลักษณ์ ( มาตรฐาน 1.1) 2) ฐาน: The 1.2 Land แดนเนรมิต พิชิต o-net (มาตรฐาน ต 1.2) 3) ฐาน: ตะลุยแดนกราฟ (มาตรฐาน ต 1.3) 4) ฐาน: ผจญภัยแดนไทย - เทศ (มาตรฐาน ต 2.1) 5) ฐาน: ตะลุย western Festival (มาตรฐาน ต 2.2) 6) ฐาน: แดนสนทนาพาเพลิน (มาตรฐานต่อ 4.1) และทบทวนคำศัพท์ด้วยเกม kahoot ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบุดี และโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง จำนวน 54 คน ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา