กิจกรรม AC on Tour@KotaBaru

26 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (23 ก.ย. 2565) AC Yala ได้จัดกิจกรรม AC on Tour@KotaBaru เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนตาดีกานะห์ฎอตุลอัฎฟาลโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับชุมชน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน และได้รับเกียรติจากครูผู้สอน คุณครูอุสมาน วายุ ได้กล่าวต้อนรับทีมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ที่จัดขึ้นโดยทีมสตาฟ AC จำนวน 29 คน ดังนี้ 1) ฐานการเรียนรู้ Mandala Alphabet 2) ฐานการเรียนรู้ Learning by Doing 3) ฐานการเรียนรู้ Paper Story 4) ฐานการเรียนรู้ Fun with E N G และ 5) ฐานการเรียนรู้ Art Performance ผลที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความกล้าแสดงออก การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ นี้ ไปต่อยอดในการเรียนของตัวเองต่อไปได้