ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2566

7 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กันยายน 2566 นางสาวนูสีลา ยูมะโซ ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ และรายงานข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งได้ชี้แจงกำหนดการประเมินการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2/2566 ให้บุคลากรได้ดำเนินการตามเวลาที่กำหนด โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 4 คน