นิทรรศการออนไลน์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
|

นิทรรศการ "การจัดประสบการณ์แบบโครงการ" จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย (ธันวาคม 2559)

                   ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เห็นความสำคัญของการจัดทำผลงานในรูปแบบโครงการ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ผลงานทั้งหมด 6 โครงการ โดยผลงานทั้งหมดเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่นักศึกษาได้เคยจัดทำมาแล้วและนำมารวบรวมเป็นนิทรรศการการจัดประสบการณ์แบบโครงการ

              ทั้งนี้ทางศูนย์บรรณสารสนเทศขอขอบคุณหัวหน้าหลักสูตรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ  "การจัดประสบการณ์แบบโครงการ" ในครั้งนี้ และได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆให้แก่ชาว มรย.

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่