นิทรรศการออนไลน์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
|

"โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"

"โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"

        ซึ่งโครงการนี้ได้น้อมนำหลักการทฤษฎีและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ พัฒนาการเกษตรของชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทางศูนย์บรรณสารสนเทศขอขอบพระคุณสำงานเกษตรจังหวัดยะลา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นิทรรศการในครั้งนี้ด้วยค่ะ สนง.เกษตร จังหวัดยะลา

 

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่