FAQ บริการตอบคำถามและค้นคว้า ประกาศข่าว  RSS

Web OPAC เก่า Web OPAC เก่า

สามารถเข้าใช้งาน Web OPAC เก่า ได้ที่  http://opac1.yru.ac.th/


ข้อมูลเพิ่มเติม:
2016-03-31 04:08

แสดงประกาศข่าวที่ผ่านมาแล้ว.

มีข้อมูลทั้งหมด 65 เรื่อง ในระบบ

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร (1170 ครั้ง)
 2. ต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร? (701 ครั้ง)
 3. นักศึกษาปริญญาโท ยืมหนังสือได้กี่เล่ม (678 ครั้ง)
 4. ต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศจะค้นหาได้อย่างไร ? (677 ครั้ง)
 5. บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร? (677 ครั้ง)
 6. ในช่วงสอบบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่ (670 ครั้ง)
 7. บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือหรือวารสารได้หรือไม่ ? (637 ครั้ง)
 8. หากไม่สะดวกที่จะมาคืนหนังสือด้วยตัวเองสามารถฝากเพื่อนมาคืนได้หรือไม่? (558 ครั้ง)
 9. นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่ (490 ครั้ง)
 10. ต้องการงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศเป็นฉบับเต็มสามารถใช้บริการได้จากที่ไหน อย่างไร ? (184 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. มีวารสารต่างประเทศบ้างหรือไม่ (2016-09-30 11:37)
 2. วารสารที่เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ มีหรือไม่ มีวารสารอะไรบ้าง (2016-09-30 11:34)
 3. วารสารที่เกี่ยวกับการพูด หรือบทพูดวิทยุ มีหรือไม่ (2016-09-30 11:32)
 4. หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ มีอะไรบ้าง (2016-09-30 11:30)
 5. บทความวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา มีหรือไม่ (2016-09-30 11:23)