ค้นหาแบบพิเศษ

8 ข้อมูล

 • ทั่วไป: ต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร?
  เนื้อหา:   สามารถนำหนังสือมาบริจาคได้ที่ห้องสมุดได้เลย หากต้องการหนังสือตอบขอบคุณ ต้องแนบชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่บริจาค หนังสือมาด้วย โดยทางสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้ทำหนังสือตอบขอบคุณกลับไปยังผู้บริจาคต่อไป ...
 • Web OPAC: ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร
  เนื้อหา:   การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่ออีก 1 ครั้ง ทำได้โดย      1.เข้าสู่เว็บไซต์ opac.yru.ac.th      2.คลิกที่สมาชิก หรือ Member ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน      3.คลิกเข้าสู่   “รายการยืมและกำหนดส่ง”      4.คลิกเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมต่อ โดยใส่เครื่องหมาย / ที่ช่อง หน้าเลขบาร์โค้ดของหนังสือแต่ละเล่ม คลิกยืมต่อ     5.หากต้องการยืมต่อทุกรายการ ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องด้านบน     6.รายการที่ยืมต่อ วันที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ     ...
 • Web OPAC: หนังสือ "เรื่องชีวเคมีประยุกต์" ให้บริการอยู่ชั้นใด หมวดใดค่ะ ?
  เนื้อหา:   หนังสือ "เรื่องชีวเคมีประยุกต์" ให้บริการอยู่ชั้น 4  หมวด 612.015  (ทราบผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือมี ปัญหาในการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ บริการตอบคำถามและ ค้นคว้า ชั้น1 ณ ห้องสมุดได้เลย ทางเรายินดีให้บริการคะ) ...
 • Web OPAC: ทรัพยากรสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง/หัวเรื่อง เกี่ยวกับ หอย/โรคติดเชื้อ มีให้บริการในห้องสมุดหรือไม่อย่างไร ?
  เนื้อหา: มีให้บริการทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ OPAC  http://opac.yru.ac.th/main/index.aspx ตัวอย่าง ค้นคำว่า "หอย" จะพบ ผลลัพธ์การสืบค้นจำนวน 25 ชื่อเรื่อง เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้อง  "โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป่าฮื้อ"         ...
 • ฐานข้อมูลออนไลน์: อยากทราบวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลค่ะ
  เนื้อหา: ฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการฯจัดให้บริการปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทยเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย ...
 • Web OPAC: การจองหนังสือในระบบทำอย่างไรค่ะ
  เนื้อหา: วิธีการจองหนังสือในระบบ OPAC มีวิธีการดังนี้ 1. เข้าสู่ระบบ Log in ในระบบ OPAC 2. ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจอง 3. กดปุ่ม Hold หน้าทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ เป็นอันเสร็จสิ้น หากผู้ใช้บริการนำมาคืนระบบจะแจ้งไปยัง อีเมลของผู้จอง และสามารถมารับได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการ ยืม-คืน ปล.ถ้าหนังสือมีสถานะอยู่บนชั้นไม่สามารถจองได้ ...
 • วารสาร: สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง
  เนื้อหา: 1.แบบฟอร์มแนะนำหนังสือในเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://aritc.yru.ac.th/ 2.ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โทรศัพท์ 073-299675 ต่อ 23400 ...
 • วารสาร: ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร
  เนื้อหา:   1.ติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด บอร์ดคณะ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ   2.เฟซบุ๊คสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   3.เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด:

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร (2075 ครั้ง)
 2. ต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร? (1571 ครั้ง)
 3. นักศึกษาปริญญาโท ยืมหนังสือได้กี่เล่ม (1552 ครั้ง)
 4. บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร? (1528 ครั้ง)
 5. ต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศจะค้นหาได้อย่างไร ? (1503 ครั้ง)
 6. ในช่วงสอบบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่ (1470 ครั้ง)
 7. บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือหรือวารสารได้หรือไม่ ? (1451 ครั้ง)
 8. นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่ (1338 ครั้ง)
 9. หากไม่สะดวกที่จะมาคืนหนังสือด้วยตัวเองสามารถฝากเพื่อนมาคืนได้หรือไม่? (1323 ครั้ง)
 10. วารสารที่เกี่ยวกับการพูด หรือบทพูดวิทยุ มีหรือไม่ (1293 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs