L

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (10467 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (10337 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (10133 ครั้ง)
 4. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (10120 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (10048 ครั้ง)
 6. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (10045 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (10006 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (9977 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9947 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9929 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs