L

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (10499 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (10370 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (10162 ครั้ง)
 4. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (10150 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (10076 ครั้ง)
 6. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (10071 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (10031 ครั้ง)
 8. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (10010 ครั้ง)
 9. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (9970 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (9952 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs