อบรมโครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เรื่อง “การพัฒนามาตรการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว”

19 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University  เรื่อง “การพัฒนามาตรการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนามาตรการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากทุกหลักสูตร  หลักสูตรละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 102 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า  พันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสำนักวิทยบริการฯ นอกจากการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีการบริการทางวิชาการเพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ จำเป็นต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย หนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักวิทยบริการฯ คือ เรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสำนักวิทยบริการฯ มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Green Library ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ