กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะและโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้าน ลีนานนท์

7 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นำทีมโดยหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจความต้องการของห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน ปาโจแมเราะ บ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน ลีนานนท์ บ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ประมวลภาพกิจกรรม