รบกวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตรวจสอบรายการยืมหนังสือหรือรายการค้างค่าปรับกับทางห้องสมุด

9 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

         รบกวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตรวจสอบรายการยืมหนังสือหรือรายการค้างค่าปรับกับทางห้องสมุด โดยห้องสมุดขอความร่วมมือให้นักศึกษาดำเนินการส่งหนังสือคืนหรือหากมีค่าปรับคงค้าง ขอให้ชำระค่าปรับให้เรียบร้อย เพื่อให้การดำเนินการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ งานบริการยืมคืน ศูนย์บรรณสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 073-299675