จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล "กิจกรรมสืบค้นข้อมูลง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา

5 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “สืบค้นข้อมูลง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการทำผลงานทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา จำนวน 20 คน เข้าร่วมอบรม โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ