แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

22 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิจัย เอกสารประกอบการสอน หนังสือ/ตำราการสอน VDO สื่อการสอน VDO กิจกรรม รางวัล/ประกาศนียบัตร รุปถ่าย และ MOU จากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ http://wb.yru.ac.th