รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงา

16 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
      เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.59 อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ  บ้านไอร์จาดา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านละโอโดยมี คณะจารย์ บุคลากรห้องสมุด ประจำศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลสารสนเทศ รายงานการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา