การสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

25 พฤษภาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

23-25 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี สำหรับ นักศึกษารหัส 56-57 ณ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ และกองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  เพื่อเป็นการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต เก่งไอที นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึง สร้าง จัดการ บูรณาการ และแบ่งปันสารสนเทศ นั้น มีความสำคัญและนักศึกษาสามารถไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  โดยมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ไมโครซอฟต์เอ็กเซล และไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยท์