ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ที่ต้องการจัดซื้อ จัดหาหนังสือตามหลักสูตร

2 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

         1. เสนอซื้อแบบออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบไปให้  http://goo.gl/forms/U5AGpL69yf 
(หารายการหนังสือจาก internet แล้ว copy รายละเอียดมาวางได้เลยค่ะ) หรือ
         2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนะนำรายการหนังสือ และส่งคืนผ่าน   
e-mail 
katkaew.p@yru.ac.th หรื
         3. แนะนำ/ เสนอซื้อผ่าน web opac ใหม่ (สำนักวิทยบริการฯ)

 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารก่อนการสั่งซื้อ (ในห้องสมุดมีวารสารให้บริการแล้วหรือไม่) ได้ที่ ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ( Web OPAC)  
 
หากอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ชั้น 2  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  หรือ โทร 23400  นางสาวเกดแก้ว  ผลผลา  ผู้รับผิดชอบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ