เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

10 มีนาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จ้างเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๑๓,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (คุณสมบัติตามไฟล์เอกสารที่แนบ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๗๓ ๒๙๙ ๖๓๖ หรือ ๐๘ ๙๔๖๘ ๒๐๒๘ อีเมล sukbureeyah.k@yru.ac.th 
 
กำหนดการ 
             เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 – 23 มีนาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา  09.00 – 12.00 น. ทำสัญญาและปฏิบัติงาน วันที่ 1 เมษายน 2559 
 
เอกสารที่ต้องใช้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
(ทุกรายการให้นำตัวจริงมาด้วย) 
** รับใบสมัครได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ

รายละเอียดเพิ่มเติม