บริการห้องศึกษาค้นคว้า

6 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

   ศูนย์บรรณสารสนเทศ เชิญชวนผู้ใช้บริการมาใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคล และ ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มย่อย (Study Room) เพื่อส่งเสริมการอ่าน เพิ่มความรู้ พัฒนาความคิด