กิจกรรมส่งเสริมการทำผลงานวิชาการสายวิชาการและสายสนับสนุน

10 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำผลงานวิชาการสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่เข้าร่วมโครงการการทำผลงานวิชาของมหาวิทยาลัย ตามมติคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คราวประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 9 เดือนสิงหาคม 2560 พิจารณาให้สิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม ดังนี้
   1. สายวิชาการ ปกติยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เข้าสู่โครงการทำผลงานวิชาการสายวิชาการจะยืมได้ 20 เล่ม ระยะเวลา 1 ภาคเรียน
   2. สายสนับสนุน ปกติยืมได้ 7 เล่ม ระยะเวลา 3 เดือน เข้าสู่โครงการทำผลงานวิชาการสายสนับสนุนจะยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 1 ภาคเรียน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป