ศึกษาดูงาน Digital​ Library และ การพัฒนานวัตกรรมด้านห้องสมุด ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์จารุณี การี รองผอ.สำนักวิทยบริการฯฝ่ายวิทยบริการและกิจกรรมพิเศษ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 6 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน Digital Library และ การพัฒนานวัตกรรมด้านห้องสมุด ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่