การลงพื้นที่พบปะประธานหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุดศูนย์บรรณสารสนเทศ

15 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

   การลงพื้นที่พบปะประธานหลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุดศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรใด / สาขาใด หรือบุคลากรท่านใดมีความประสงค์จะเสนอซื้อหนังสือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://gg.gg/Book-Offer-Form และได้ส่งกำหนดการลงพื้นที่ วันเวาลาและสถานที่ ตามไฟล์แนบ หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ที่ 23400