สวัสดีและอวยพรปีใหม่ 2561 ตามหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

29 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 28 ธ.ค. 60 อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์จารุณี การี อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมสวัสดีและอวยพรปีใหม่ 2561 แก่ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ณ  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และตามหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึงได้แก่
   สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สถานีวิทยุ มรย. กองบริการการศึกษา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โรงเรียนสาธิต งานอาคารสถานที่ และงานการคลัง โดยผู้อำนวยการ หัวหน้างานและบุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้รับมอบ